KRUSICH család

Ebben a FÓRUM-ban lehetőséget nyújtunk arra, hogy Ön egy keresett-kutatott család családnevét - mint új TÉMÁ-t - felhelyezze az oldalunkra. A FÓRUM alá felhelyezett TÉMÁ-k - NEW TOPIC (azaz családnevek) rendeltetése az, hogy a szintén e családot kutató érintett személyek egymást informálhassák, segíthessék kutatásaikban. Eredményes kutatást kívánok!

********************************************IN ENGLISH:

This is the FORUM where you can enter your family-history tasks, your questions, and the results concerning a given family. Always enter the family name as a new theme, clicking NEW TOPIC ikon. Every family name needs a new NEW TOPIC entry.

Moderátor: Moderátorok

KRUSICH család

HozzászólásSzerző: sas » 2007 feb. 03, 6:53 pm szomb.

Kedves Kutatótárs!

Minden a Krusich-Kruzich családra vonatkozó információ érdekel!
Köszönettel várom a hozzászólásokat.

Jó úton haladok, hogy igazoljam, hogy azok a horvát urak, akik Magyar Benigna halála után beültek Nagyvázsonyba, az örökségbe, akik Benigna második férjének, Mislenovich Márknak rokonai voltak, a következöképpen azonosithatók:

Vásony Jeromos =Vásonköi Horváth Jeromos= Klisszai Horvát Jeromos= klisszai Kruzich Jeromos, és testvére klysi Horváth Péter de Vásonkeö, alias Rusnowich(Rwsnowyth).

Ez a Jeromos a Tuskanich András tinini püspök rokona volt, s 1531-ben nemcsak Nagyvázsonyt birta (azaz itt nevelgette az igazi tulajdonost, Gáspárt, aki ekkor kiskorú volt), hanem egyben a topuskói apátság igazgatója is volt (lásd: Kukuljevics Iván: A B. Sz. Máriáról nevezett topuszkói apátság. (Opatija b. d. Marije u Topuskom. Književnik I. 78-98. l.). A kutatásom során az ujdonság itt az, hogy e Nagyvázsonyba átkerült klisszai család tagjai a klisszai --zenggi várkapitány, Peter Krusich rokonai voltak! Többek között erre a Siebenmachers Wappenbuch-ban e két család azonos cimere is utal. Az 1537-ben hösi halált halt Peter Krusich rokonait mind Tukanich András, mind pedig ozaly Frangepán István birtokokkal is segitette (dr. Margalits II. kötet).

Ennyi bevezetés után nem lesz meglepetés, hogy kutatásaim egyik ága arra irányul, hogy kideritsem, hogy a Nagyvázsony kapitánya, Vásony Péter (aki Krusich Péter rokona volt) 1561-ben - miután a családi viszályt követöen távozni volt kénytelen Nagyvázsonyból -, hová ment.

Célom, hogy

1/ feltárjam, hol feküdtek azok a birtokok, melyeket a Krusich rokonok kaptak Frangepán Istvántól, mert kézenfekvö számomra, hogy a fentemlitett rokon visszament családjával Horvátországba, s mehetett a kapott birtokaira,

2/ a Krusich család feltünik 1715-ben egy Zrinyi-Frangepán birtokokon, a zalamegyei (Muravidéki) Szelnicze-Szelencehegy és Felsömihályfalva településen, igen esélyes, hogy e településen kapott birtokot a Krusich rokonság (1715-ben az országos összeirásban itt Krusich István, egy másik iratban ugyanitt, ugyaekkor Vásony István szerepel. Van-e ilyen véletlen??)

3/ A Nagyvázsonyt elhagyni kényszerült Vásony-Klisszai -Krusich Péter 1561-ben pl. a sógoraihoz is mehetett, ugyanis testvérének, Jeromosnak a felesége Choron András lánya, Katalin volt, s ezen András három másik lányát egy-egy gersei Pethő vette el feleségül (igy juthatott esetleg Szenterzsébetre a család - a gersei Pethö család révén, hisz ott gersei Pethö Gergely birtokos lett).

További célom, hogy az itt emlitett családokra is gyüjtsem és rendezzem az anyagokat:

Tehát kutatom Kaproncát, keresem a Kaproncáról irt könyvet, már nyomon vagyok, keresem a Peter Kruzichról irt, 1931-ben megjelent könyvet

1. HRVOJE PETRIC : KOPRIVNICA U 17. STOLJECU - okolis, demografske, drustvene I gospodarske promjene u pogranicnom gradu (1 kom.)

2. Perojevic, Marko: Petar Kruzic kapetan i knez grada Klisa. Zagreb, 1931 ).

Amit eddig gyűjtöttem a Krusich családról, azt az alábbiakban közlöm.


Krusics család. (Lepoglavai †.) varasdvármegyei eredetü család

Horvát eredetű kihalt család. Iratott neve Krwsith s több alakban is. Legelső, kit történelmünk fölmutat:
Krywchich - Kriwchich családtagokról talált adat:

Már a Zrinyiek egyenes őse, Stefko, ki rokonaival együtt 1251-ben a bribiri (igy nevezik ma e helységet) ispánságot kapja, «bribiri nemes»-nek neveztetik; fia Mladen, Spalató grófja, 1282-ben a «Bribiri» családnevet használja.* Legbiztosabb jele azonban annak, hogy e család, a mellett, hogy a bribiri ispánságot viselte, mégis a «Bribiri» családnevet is használta, az, hogy Pál bán fivére György magát 1277-ben «Georgius de Breberio Comes Breberiensis et Sybenicensis»-nek nevezi. Ugyanezt teszi Mladen nevü fivére, ki 1277-ben Trau podestája.*

Találjuk továbbá a következőket:
a) a zágrábi káptalan tanusitja 1408-ban, hogy egyrészt György fia Pál fia Zrinyi Péter, másrészt Subics nb. Pál fia Briberi Jakab maguk között örökösödési szerződést kötöttek és hogy «ipsi proximi invicem existunt patrueles».
b) 1412-ben megerősiti Zsigmond király a következő Subics nb. Bribirieknek birtokait:
1. Márk fia Mikácsnak, 2. Pál fia Jakabnak, 3. Péter fia Jánosnak.
c) 1436-ban az előbbi Subics nb. Pál fia Jakab és ugyanazon nb. Mikács fiai Gergely és Miklós és János fiai György és János bribiri nemesek szerepelnek.
d) A knini káptalan tanusitja, hogy Subics nb. Pál fia Bribiri Jakab, volt horvát-dalmát albán 1441-ben végrendelkezik. Birtokainak javarészét Zrinyi Pál fia Péternek és fiainak hagyja «tanquam in fratres ipsius proximiores per lineam consanguineitatis ipsum pertinentes, quos in proximiores fratres eiusdem per lineam consanguineitatis pertinere allegabat.» Végrendeletének végrehajtói pedig a következő Bribiriek: Vgrinchich Miklós fia Vgrin, Krywchich Mikács fia Gergely, Obradics Péter és Ztoysicz Pál.
e) 1456-ban e Subich nb. néhai Pál comes fia Bribiri Jakab fentebbi végrendelkezését egynéhány ponttal bőviti.
f) 1514-ben a következő személyek kijelentik, hogy elődeik bizonyos klastromokat alapitottak: «Nos Nicolaus comes Zriny, Georgius Kriwchich, Cristoforus Kriwchich, Stephanus Vgrinowych, Petrus Obradich, Georgius Ztoysich ceterique nobiles de genere Subych.»*

Ezen utóbbi oklevélből már most kétségtelenül kitünik, hogy azon számos családok közé, kik a Subics nemzetségből kiágaztak, a Zrinyi-család, vagyis a XIII. század végén szereplő Pál bán ivadékai is sorozandók.
***
Végzetül még hangsulyozandó, hogy szerzőnek teljesség kedveért az 1395-ben emlitett Slopostelschin nevü tótországi nemzetséget* is fel kellett volna venni.
A Misel nemzetséget későbben (1408-ban) emlitik és azt mégis felvette.


Krusics Péter (Kružić (Kruxich) de Clissa), Krusith de Croog .

Der erwähnte Peter Kružić (Crusich, Cruxich) war einer der berühmtesten kroat. Helden seiner Zeit. Er fiel bei der Vertheidigung der Festung Klissa (Clissa) 1537.
A Klissza 1537. évi eleste alkalmával hősi halált halt kapitány életrajza:
Perojević, Marko: Petar Kružić kapetan i knez grada Klisa. Zagreb, 1931.

Fiára lásd: Matunák Mihály: Korpona várkapitányai. Korpona, 1901. 6–8. és 15–21.

1524 NÉV: Orlowchyth de Choka Gergely, Krusith de Croog Péter zenggi kapitányok,klisszai várnagyok
KIADÓ:
Név: Lajos 2 Hely: Buda Évszám: 1524.11.13 Minősítés: birtokadomány
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 1. kötet – 36.; 37. oldal
BIRTOK:
Megye: Körös Helység: Berzewtze; Zenthgyergh; Iwanch; Apathowtz; Dethkowtz; Gradeth; Berychowtz; Zygeth; Fryczakowtz; Blasowtz; Lexyntz; Sybwylle; Kollowtz; Lancharwcz; Berithowtz; Werzynowtz; Dobonyo; Redchyna; Werzynowtz; Ebres; Zlobothchyna; Nowawyz; Boxyntz; Tothkowtz; Gorytza; Dolowe; Byztherch; Mochylo; Wyrwyz; Kereyno; Radkowtz; Zela; Appathy; Rwsan; Bryschya; Hercklaz; Gradysthya; Zamarowtz
UTALÓ: Előző birtokos/tisztségviselő: Újlaki Lőrinc országbíró, Istvánffy János SORSZÁM: 1.59/a

1525 Krusics Péter, ki mint esztergami kapitány 1527-ben kap adományt .

Krusith de Croog Péter zenggi kapitány
KIADÓ: Név: Ferdinánd 1 Hely: Esztergom Évszám: 1527.12.15 Minősítés: birtokadomány
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 1. kötet – 36.; 37. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 1. kötet – 30. oldal
BIRTOK:
Megye: Körös Helység: Berzewcze
SORSZÁM: 1.59


1529 NÉV: Krusith Péter zenggi kapitány
KIADÓ:
Név: Ferdinánd 1 Hely: Buda Évszám: 1529.02.28 Minősítés: birtokadomány; magszakadás
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 1. kötet – 159. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 1. kötet – 133. oldal
BIRTOK:
Helység: Zokol
UTALÓ:
Előző birtokos/tisztségviselő: Orlochith Gergely
SORSZÁM: 1.285

1529 NÉV: Krusith Péter zenggi kapitány
KIADÓ:
Név: Ferdinánd 1 Hely: Buda Évszám: 1529.03.05 Minősítés: birtokadomány; magszakadás
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 1. kötet – 160. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 1. kötet – 134. oldal
UTALÓ: Előző birtokos/tisztségviselő: Rachochowyth Zsigmond, Gáspár
SORSZÁM: 1.287

1530 1530-ban már clissai kapitány.

1535 NÉV: Krusith Péter klisszai kapitány
KIADÓ:
Név: Ferdinánd 1 Hely: Znaim Évszám: 1535.02.23 Minősítés: birtokadomány; jószágvesztés; felségárulás
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 1. kötet – 259. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 1. kötet – 208. oldal
BIRTOK:
Megye: Zágráb Helység: Balaghy; Pethnyk; Polycza; Dmytrowycza; Prykauczy
UTALÓ: Előző birtokos/tisztségviselő: Thomasych de Gorycza Gáspár
SORSZÁM: 1.435

1535 1535-ki novemb. 30-án már mint grófhoz ir I. Ferdinand király, hogy Velencze panasza folytán az elszedett javakat adja vissza . Ez időtájban grófi rangra emeltetett.

1537 Ferdinánd Krusichcsal tudatja a velenczei orator panaszait 1537. márcz. 17. (78-702-3-Hung.) "Még lejebb a dalmát partokon az öreg Krusich, ki Klissa ostrománál halálával engesztelte ki bűneit, pusztított; de legalább az ő rablási vágyának tárgyait a velenczei kalmárok értékes teherrel megrakott hajói képezték" .

1537 Az I. Ferenc francia király által is nógatott szultán 1537 kora tavaszán, amint azt Ajász nagyvezír előre jelezte,* parancsot adott a Magyarországgal szomszédos pasáknak, hogy Ferdinánd birtokaiba betörve, egyrészt azokat a szokásos módon dúlják és fosztogassák, másrészt pedig, hogy Klisszát bevegyék.* A vett parancshoz képest Khoszrev boszniai pasa és Murád boszniai vajda több dalmát erősséget hatalmukba kerítve, Klissza közelében két erődöt építettek, hogy ezáltal a különben igen erős várat a külvilágtól elvágják. Ferdinánd Klissza felmentésére Krusics Pétert küldte ki némi osztrák és a pápa által küldött segélyhadakkal. A sereg gyülekező helyéül Kapronca jelöltetett ki. Innen indult ki Krusics Péter is 5000 főnyi hadával Klissza felmentésére.Ez az 5000 főnyi felmentő had még idejében érkezett a vár alá s nyomban támadáshoz fejlődött Khoszrev pasának Spalato közelében Salonanál álló hada ellen. Ekkor azonban Murád csapatai éktelen ordítozással oldalba és hátba támadták Krusicsékat, mire az ehhez nem szokott németek és olaszok hamarosan zavarba jöttek és megfutamodtak. A derék Krusics hiába iparkodott a futamodókat megállítani, végül őt is elsodorták s a tengerparthoz jutva, hajóra szállt. Ő maga Spalatóban hajóra menekül , mely megfeneklik és emiatt török kézbe esik, Ámde a hajóra a menekülők oly nagy sokasága tolakodott fel, hogy azt a parttól eltaszítani nem lehetett. Ennél fogva a törökök még a parton elérték őket s mindnyájukat Krusics-csal együtt felkoncolták, fejét vették. Holttestét huga, Katalin ezer aranyon váltotta meg a töröktől, s a tersaci templomba termettette.

Klissza védőrsége, midőn Murad neki Krusics fejét felmutatta, miután már amúgy is vízszükségben szenvedett és megsegítést többé nem remélhetett, a várat föladta. Ezzel a híres klisszai fellegvár, mely három századdal előbb IV. Béla nejének és gyermekeinek biztos menedékül szolgált a tatárok dühe ellen, szintén török kézbe került.*

Fia János 1547. a schmalkaldeni háboruban mint zászlótartó vett részt. 1562. mint korponai kapitány küzd - szerencsétlenül - a törökkel; ő maga is fogságba esett. Konstantinápolyba hurcoltatván, onnan csak 1565. tudott haza szabadulni. Benne kihalt a K.-család ezen ága.Ivan von Bojnicic: Siebenmacher's Wappenbuch "Der Adel von Kroatien und Slavonien":

Kép


Wappen: In R. ein fliegender n. # Adler, ein vierfüssiges nat. Thier (animal morteus [Marder?] dictum) haltend. Kleinod: # Adler mit ausgebr. Flügeln. Decken: #g. – rs.


Er hatte drei Söhne: Franz, Johann und Jakob. letzterer erhielt als Kapitän von Korpona 1570 den ung Freiherrnstand sammt rother Siegelwachsfreiheit, starb jedoch ohne Nachkommen, während die Nachkommen Johanns noch heute als gewöhnliche Adelige in Carlopago und Umgebung leben. (Vergleiche Art „Horvath-Kružić).
• Krusich Jakob
• Krusich Ferenc
• Krusich János Legitimation und Verleihung des väterlichen Wappens durch Kaiser Ferdinand d. d. Wien, 22. November 1529 für Johann Krusich, Sohn des Peter Krusich.

1547 Fia János 1547-ben a smalkaldi hadra emgy.
1552 1552-ben már korponai kapitány.
1556 NÉV: Chwthy Gáspár, Krusith János kapitány, Berchely Lőrinc
KIADÓ:
Név: Ferdinánd 1 Hely: Bécs Évszám: 1556.07.09 Minősítés: birtokadomány; jószágvesztés; felségárulás
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 3. kötet – 315.; 316. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 2. kötet – 203. oldal
BIRTOK: Megye: Nógrád Helység: Tharnak; Kewesd; Bokor; Pewstien. Megye: Abaúj Helység: Dobsah
UTALÓ: Előző birtokos/tisztségviselő: Tharnak Kristóf, Porkolab Gál, Bokor István, Czankoczy Ferenc, Dobzay László
SORSZÁM: 3.299
1565 Utóbb török fogoly, 1565-ben megszabadul. Birta Liptóban Likava várát, és e vármegyének főispánja is volt * .
1569 NÉV: Krusith János csábrági,korponai kapitány
KIADÓ:
Név: Miksa 1 Hely: Bécs Évszám: 1569.04.01 Minősítés: birtokzálogosítás
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 3. kötet – 935.; 936.; 937. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 2. kötet – 639. oldal
BIRTOK: Megye: Liptó Helység: Lykawa
SORSZÁM: 3.1247
1569 1569-ben az országgyülés erőszakoskodásai ellen tanuvallatást rendelt tétetni . Meghalt, ezután nem sokára özvegye Pálffy Kata, másodszor Illésházy Istvánhoz ment férjhez. Benne kihalt a Krucsics család.

1570
NÉV: Krusith János korponai kapitány
KIADÓ: Név: Miksa 1 Hely: Prága Évszám: 1570.01.08 Minősítés: bárói cím
LEVÉLTÁRI JELZET: A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 3. kötet – 967.; 968. oldal
UTALÓ: Tisztségviselő: Listhy János veszprémi püspök,Veszprém vármegye főispánja,királyi tanácsos,alkancellár
SORSZÁM: 3.1296

1573 NÉV: Krusith János korponai főkapitány
KIADÓ: Név: Miksa 1 Hely: Bécs Évszám: 1573.10.14 Minősítés: birtokzálogosítás
LEVÉLTÁRI JELZET: A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 3. kötet – 1072. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 2. kötet – 762. oldal
BIRTOK:
Megye: Liptó Helység: Lykawa
SORSZÁM: 3.1466

1574 NÉV: Krusith de Lepoglava János korponai kapitány
KIADÓ:
Név: Miksa 1 Hely: Bécs Évszám: 1574.01.22 Minősítés: főispáni kinevezés
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 3. kötet – 1095. oldal
BIRTOK:
Megye: Liptó
SORSZÁM: 3.1510

1575 NÉV: Krusith de Lepoglava János korponai kapitány,Liptó vármegye főispánja n:Pálffy Katalin gy:Ilona
KIADÓ:
Név: Miksa 1 Hely: Bécs Évszám: 1575.01.29 Minősítés: birtokzálogosítás
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 3. kötet – 1107.; 1108. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 2. kötet – 791. oldal
BIRTOK:
Megye: Pozsony Helység: Szentgyörgy; Bozyn
UTALÓ:
Előző birtokos/tisztségviselő: Eck Salm-Neuburgh
SORSZÁM: 3.1528
1575 A mohácsi vész után a Bazini és Szentgyörgyi grófok nem szerepelnek többé. Helyettük Bazinnak ura Szapolyai János, kinek halála után 1540-ben Bazin ismét a királyi birtokok közé tartozik. I. Ferdinánd azonban Bazin várát és uradalmát Szeredi (másként Serédy) Gáspárnak adományozza, ennek elhalálozása után Neiburg gróf, Pozsony vármegye főispánja, 1566-ban pedig ennek utóda, Eck v. Salm vagy Echio von Salm-Neiburg kapta adományul, Veszprém és Tata hősies visszafoglalásáért. Utódai 1575-ig bírták, a mikor Krusithius (másként Kruzics) János lepoglavai gróf 132,000 tallér erejéig zálogbirtokos lett.
1575 Ekkor már felesége: Pálffy de Erdőd Katalin, gyermekük él, Kruzics Ilona, később ennek férje Maximilian Dietrichstein Miksa kamarás

1576 NÉV: Krusith János Liptó vármegye főispánja, korponai kapitány
KIADÓ: Név: Miksa 1 Hely: Bécs Évszám: 1576.04.14 Minősítés: birtokzálogosítás
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 4. kötet – 46.; 47. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 3. kötet – 42. oldal
BIRTOK: Megye: Pozsony Helység: Szentgyörgy; Bazin
UTALÓ: Előző birtokos/tisztségviselő: Rubigallus Pál selmecbányai polgár, Pálffy de Erdőd Tamás,János,István,Miklós
SORSZÁM: 4.48

1578 Krusith de Lepoglava János főudvarmester

1579 NÉV: Krusith de Lepoglava János Liptó vármegye főispánja,főudvarmester,királyi tanácsos n:Pálffy Katalin gy:Ilona
KIADÓ:
Név: Rudolf 1 Hely: Prága Évszám: 1579.1016 Minősítés: birtok átruházása
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 4. kötet – 184.; 185. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 3. kötet – 130. oldal
SORSZÁM: 4.151

1580 Krusith de Lepoglava János főudvarmester
1580 NÉV: Pozsony város, Krusith de Lepoglava János
KIADÓ: Név: Rudolf 1 Hely: Prága Évszám: 1580.08.08 Minősítés: birtok átruházása; peres ügy
Név: Czobor de Czoborszentmihály Imre nádori helytartó Minősítés: birtok átruházása
Minősítés: peres ügy
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 4. kötet – 222.; 223. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 3. kötet – 160. oldal
BIRTOK:
Megye: Pozsony Helység: Prachan; Szentgyörgy
SORSZÁM: 4.202
1582 már özvegye említtetik, ekkor már nem él.

Krusith Ilonához Balassi Bálint írt verset:
A huszonegyedikben szintén szerelmi bánatát kesergi, míg a huszonkettedik elmés kis alkalmi vers, egy ajándékban küldött nyakék mellé: „Huszonkettődik, kit egy násfa felett küldött volt szeretőjének, kire pelikán-madár volt följegyezve.” A huszonharmadik, mely ismét „olasz nótára” iratott, megnevezi imádottja nevét is; e hölgy a Balassa jószágaival szomszédos Likava és Rózsahegy várakat bírt Lepoglavai Krussitth-család sarja volt. Ugyanis a versfők nevére szólanak: „Krvsit Ilona,” kinek „aranyszínű hajába,” „kaláris-szabású ajakiba” és „gyönyörű beszédinek zengő szavába” szerelmes lesz a lángszívű Balassa, és szép dalt ír hozzá. Talán az ezen hölgy küldötte bokrétáról zeng a közvetlenűl reá következő (huszonnegyedik) ének is:
„Most adá virágom nékem bokrétáját –
Magához hasonló szerelmes virágát.” stb.
E érdekes dalnak szerzési évét is megtudjuk a végstróphából:
„Ezerötszáz és hetvennyolcz esztendűben
Egy szerelmes helyen hogy volnék rejtekben:
Az adá virágát akkor én kezemben.”
Ez tehát az alábbi huszonketedik számúval együtt Balassának évszám szerint megjelölhető legrégiebb költeménye.

******************************************

1531 Hieronimus Horwath de Klyz (also Kružić de Klissa), [Siegel d. d. 1531 d. Hieronimus Horwath de Klyz (also Kružić de Klissa), Gubernator abbatiae Thopuzka, im kroat. Landesarchive (cista privilegiorum)].
VS: Hieronimus Horwath de Klyz alias Kružić de Klissa

Valami azt súgja, hogy a Vásonkői Horváth család tagja klyz-i Horváth Jeromosra a fenti adatok ráillenek, hisz kinek rokona volt Tuskanic András tinini püspök és topuskói apát, s itt is a topuszkói apátról esik szó.

Valószínűsítem, hogy az itt szereplő Jeromos, és a fent szereplő Peter Krusich - a címer azonosság-hasonlóság kapcsán állítható - rokonok voltak.

1585 Krusith de Nagymlaka István

NÉV: Goworkowyth Ferenc gy:Gergely,György
KIADÓ: Név: Mernyavchich Dorottya f:Goworkowyth de Radonya Ferenc Hely: Hrelich Évszám: 1585.12.03 Minősítés: végrendelet
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 4. kötet – 466.; 467. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 3. kötet – 369. oldal
BIRTOK:
Megye: Zágráb Helység: Hrelyczy
UTALÓ: Migazzi Miklós zágrábi kanonok, Bukovaczky László n:Kissevich Katalin, Mernyavchich de Brezovicza Kristóf, Laczkovich de Nagymlaka Tamás, Arbanaz Benedek szolgabíró, Krusith de Nagymlaka István, Koskovith de Hrasczye Péter, Sporar Márton zágrábi polgár, Monoszlói István, Wlassich János, Mihály, Bekovich Mihály
SORSZÁM: 4.497/a

1604
Stefan v. Horvath, Dasselbe Wappen führte auch Stefan v. Horvath, welcher (1604) in Ungarn lebte, demnach dürfte derselbe ein Nachkomme der kroat. Kruzić gewesen sein. (Siegel d. d. 1604 d. Stef. v. Horvath. – Arvaer Schlossarchiv . Nicol. v. Kubinyische Sammlung.)

Vergleiche: Kruzić de Clissa in diesem Werke. Wappen: N. Adler, ein vierfüssiges Thier (Lamm) in d. Krallen haltend.
Kleinod: Der Adler.

KépCzimerük – mint az a rozembergi vár kapuján tán ma is látható egy rókát tépő sas szétterjesztett szárnyakkal.


1635
Krusicz-Wsisseinch Mihály,
NÉV: Gregorianczi Anna-Mária f:Erdődy de Monyorókerék Péter t:Márta ennek f:Moskon János ezek gy:János-Jakab,Éva ezek a:Miklós ennek n:Ancher Anna-Mária ennek f2:Zmolchich Lukács ennek gy:János
KIADÓ:
Név: csázmai káptalan Hely: Zágráb Évszám: 1635.05.01 Minősítés: birtok átruházása
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 10. kötet – 96.; 97.; 98.; 99. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 8. kötet – 17. oldal
BIRTOK:
Megye: Zágráb Helység: Felsősenkowcz; Klicz; Alsósenkovcz; Oressie-Werkonchyak; Bakonczak; Gromachno; Zabelli; Mattyassoncz; Bernardichavech; Szeline; Berdoucz
UTALÓ: Előző birtokos/tisztségviselő: Mikulich de Brukonocz Tamás, Skerlecz János harmincados n:Jelenich Ilona
Szomszéd/határos: Chepich-Banoghat Mihály, Skvarich Jakab a:István, Beber Mihály, Kovachich Janchese a:Tamás, Belichich János, Novak Jakab, Paulinicz István, Krusicz-Wsisseinch Mihály, Bodonich-Selnich Mihály, Jalagucz János, Selipicz Márton,János,Mihály, Krusely András, Radinoviecz Mihály
MEGJEGYZÉS: Podgorie; Zayugrocz; Puscka
SORSZÁM: 10.92/a


1680 Krusith Zsuzsanna
NÉV: Diossy Mihály a lévai és bátai harmincadhivatal adminisztrátora n:Asguthi Zsófia gy:Mihály, Schneider Tóbiás Selmecbánya város főbírája n:Krusith Zsuzsanna
KIADÓ:
Név: garamszentbenedeki konvent Évszám: 1680.08.20 Minősítés: birtok átruházása
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 18. kötet – 372.; 373.; 374. oldal
BIRTOK:
Megye: Hont Helység: Báth
UTALÓ:
Előző birtokos/tisztségviselő: Leszai
Tisztségviselő: Bezegh de Hajnik György a Magyar Kamara felügyelője
MEGJEGYZÉS: magyar nyelvű; szőlőhegy; széna; épületfa; Magyar Kamara; birtokjogot igazoló oklevelek
SORSZÁM: 18.368/a

1680 Krusith Zsuzsanna
NÉV: Schneider Tóbiás Selmecbánya város főbírája n:Krusith Zsuzsanna
KIADÓ:
Név: Diossy Mihály lévai harmincados n:Asguthi Zsófia gy:Mihály Hely: Selmecbánya Évszám: 1680.09.03 Minősítés: birtok átruházása
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 18. kötet – 374.; 375. oldal
BIRTOK:
Megye: Hont Helység: Felsőalmas; Báth
UTALÓ:
Előző birtokos/tisztségviselő: Leszai, Slauik Mátyás
MEGJEGYZÉS: magyar nyelvű; malom
SORSZÁM: 18.368/b

1686
Krusith Zsuzsanna
NÉV: Schneider Tóbiás n:Krusith Zsuzsanna, Diossy Mihály a lévai és bátai harmincadhivatal adminisztrátora
KIADÓ:
Név: Lipót 1 Hely: Bécs Évszám: 1686.06.15 Minősítés: birtok átruházása; birtokadomány
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 18. kötet – 372.; 373.; 374.; 375. oldal
E 227 – Magyar Kamara Archivuma – Libri donationum – 12. kötet – 543. oldal
BIRTOK:
Megye: Hont Helység: Báth; Felseőalmas; Báthfertály
UTALÓ:
Előző birtokos/tisztségviselő: Leszai Péter gy:Zsuzsanna, Diossy Mihály a lévai és a bátai harmincadhivatal adminisztrátora
MEGJEGYZÉS: malom; szőlőhegy
SORSZÁM: 18.368
1691 Krusik András bajmóci tiszttartó
NÉV: Nádasdy András bajmóci tiszttartó
KIADÓ:
Név: Lipót 1 Hely: Bécs Évszám: 1691.03.26 Minősítés: kegyelmi ügy
LEVÉLTÁRI JELZET:
A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 22. kötet – 11.; 12. oldal
UTALÓ:
Volmuth Mihály bajmóci tiszttartó, Krusik András bajmóci tiszttartó, Pálffy Károly
Tisztségviselő: Esterházy Pál nádor, Csáky István országbíró, Orbán István személynök
MEGJEGYZÉS: szakolcai ferences rendház
SORSZÁM: 22.13
sas
Site Admin
 
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2007 jan. 10, 10:19 pm szer.

Vissza: CSALÁDNÉV FÓRUM -FAMILY NAME FORUM

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 3 vendég

cron