Szadeczky (szádesnyei) család

Ebben a FÓRUM-ban lehetőséget nyújtunk arra, hogy Ön egy keresett-kutatott család családnevét - mint új TÉMÁ-t - felhelyezze az oldalunkra. A FÓRUM alá felhelyezett TÉMÁ-k - NEW TOPIC (azaz családnevek) rendeltetése az, hogy a szintén e családot kutató érintett személyek egymást informálhassák, segíthessék kutatásaikban. Eredményes kutatást kívánok!

********************************************IN ENGLISH:

This is the FORUM where you can enter your family-history tasks, your questions, and the results concerning a given family. Always enter the family name as a new theme, clicking NEW TOPIC ikon. Every family name needs a new NEW TOPIC entry.

Moderátor: Moderátorok

Szadeczky (szádesnyei) család

HozzászólásSzerző: sas » 2007 feb. 15, 9:55 pm csüt.

A szádecsnei Szádeczky család


Trencsin vármegye régi birtokos családainak egyike, és Szádecsne ősi fészkének jelenleg is birtokosa.


A Szádeczky család ősrégi Trencsénm.-i család, melynek oklevéllel igazolható első, név szerint ismert őse Kardos- (Domanisi, Szádecsnei, Vaszkai). Nevének változatai Cardas, Cordas, Cordos, Cordoss, Cordoz, Kardos, Kardoss és Kordos.

Kezdetben soltészságokban szerepelnek és valószínűleg soltészságból vagy prédiális nemességből emelkedtek az országos nemesség soraiba. Miklós fia Péter 1389-ben átíratja a Mohár fia János részére 1384-ben kelt, Kislednicére vonatkozó oklevelet. Ugyanez a Péter 1409-ben a kisbiccsei bíráknak kölcsönad 16 márkát. 1420-ban Domanison szerepel, ahol birtokjogának biztosítására átíratja a domanisi soltészságra vonatkozó 1376., valamint a többek között Szádecsnére is vonatkozó 1339. évi oklevelet. Lukács és György 1479-ben tanúk a Lednice és Brumov várak közötti határperben. Ugyancsak ez a Lukács 1477-ben királyi ember a Podmaniczky családbeliek egymás elleni perében, Miklós pedig 1481-ben és 1483-ban a drienovei iktatáshoz kiküldött királyi ember. Jakab, Lukács és Demeter 1485-ben tanúk a plevniki kúria miatt folyó perben. György, Miklós, Jakab és János szomszédok 1492-ben a drienovei iktatásnál. Jakus, vagyis Jakab és testvérei Miklós és György, valamint a domanisi bírák a domanisi bírói jog és a vele kapcsolatos birtokok ügyében 1495-ben egyességet kötnek. Bertalan és fia Lukács fia Miklós fia Gáspár, Bertalan másik fia Detre fiai János és György, valamint Bertalan leánya Katalin fiai 1511-ben kiegyeznek Kőporuba birtok ügyében a turóci konvent előtt. György 1518-ban királyi ember. Mátyás és Miklós 1525-ben tanúk a jablonovei hatalmaskodás ügyében tartott tanúvallatás alkalmával, Mátyás pedig 1526-ban királyi ember volt Szulyó iktatásánál. (1389: Dl. 7066., 1409: Dl. 9613., 1420: Dl. 10,917., Szádeczki-Kardos Sándor-lvt. Bp., 1477: Podmaniczky-oklvt. I. 132., 1479: U. o. I. 134., 1481: U. o. I. 153., 1483 U. o. I. 170., 1485: U. o. I. 188., 1491: U. o. I. 211., 1492: U. o. I. 221., 222., 1495: Dl. 20,272., 1518: Turóci kvt. Prot. vet. f. 17., Dl. 23,004., 1525: Dl. 24,068., 1526: Szádeczky-Kardoss cs. levéltára.) Lásd még 1512-ben a Tuhinyei-családnál.

Kardos Péter (Petruc Cordos de Domanisa), aki a Trencsénm.-i Nagy-Domanis falu szoltészságáról és biróságáról szóló adománylevelet – melyet Jakab szepesi ispán mint országbíró 1376. Visegrádon állított ki s Nagy Lajos király 1377. ugyancsak Visegrádon megerősített – jogai védelmére a turóci convent által 1420. átirat. – Ez a Kardos Péter alapíthatta a Domanissal határos Sádecsne falut, mert fiai – Péter, Detre és Bertalan – már »de Zadecz« és »de Zaadoch« irják magukat. A nyitrai káptalan előtt 1452. tiltakoznak jablovini Buthora Gáspár, Lőrinc és Boldizsár (a Marsovszky család ősei) erőszakossága ellen, mellyel Kis-Lednic és Poruba nevü birtokaikat, domanisi soltészságukat s ottani malmukat hatalmasul elfoglalták. Ugyanők 1453-ban V. László királytól s 1457. Hunyadi Lászlótól, mint királyi tárnokmestertől oltalomlevelet, illetőleg rendeletet kaptak a trencséni várispánokhoz, hogy őket birtokaikban a (cseh) hussziták ellen oltalmazzák.

Még a XV. században alapította a család Domanis szomszédságában Kisdomanis (Domaniska) új telepet, mely később Vaszka (falu) birtokosaikról Kardos-Vaszka nevet kapott s a vármegye hivatalos irataiban a XVIII. században Kardosfalva néven szerepelt. Ezeken kívül voltak a családnak még másutt is birtokai, melyekhez részint szerzemény, részint házasság útján jutott.

A XVI. század közepén kihalt »hradnai és szulyovári« Szulyovszky család utolsó férfitagjának, Ráfaelnek Anna nevü nővére »szádecsnei« Kardoss János felesége volt, aki az új adományos Syrmiensis családtól a szulyovári uradalom leánynegyede fejében 1552. békés kielégitést kapott.

A család a XVI. század végén »szádecsnei Szádechny alias Kardoss« nevet viselt s 1571. ily néven kapott I. Ferdinánd helytartója, Bornemisza Pál erdélyi és nyitrai püspöktől szádecsnei curiális birtokára új adománylevelet, miután a korábbi adományról szóló oklevelek Szádeczky Balázs, lietavai várnagy szádecsnei udvarházának leégése alkalmával megsemmisültek.

A család korán megszaporodván, számos tagjai miatt a szétoszlás okozta, hogy a Trencsin megyei 1736. évi nemesi összeirás némelyeket földes úri, másokat pedig már csak az egyszerű curialisták sorába iktathatott; és
pedig az előbbi rovatba jöttek Imre és János fiával Miklóssal együtt, az udvarhelyesek között pedig négy János, négy Mihály, két Andor, egy István, egy György, egy Zsigmond, egy Márton és egy Miklós fordúlnak elé.


1748-ban Moys-Lucskán laktak: Miklósnak a fiai; – a középjárásban Jánosnak a fiai; – Szádecsnén Zsigmond, Ádám, Mihály, István, Márton, Ferencz, három János, négy András és két György – az alsó-járásban lakott Imre, Dezseren pedig János.

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeíráskor ugyanebben a megyében Sándor, Miklós, 2 János vétettek fel az igazolt nemesek közé. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeíráskor Turócm.-ben János igazolta nemességét

Az 1768. évi nemesi összeirásban Szadécsnén laktak első Jánosnak örökösei Miklós és Gáspár, második János és ennek fiai Miklós és András, – ismét III. János és ennek fia Tadé – majd IV. János és ennek fiai János és József, végre V. János és ennek fiai György és Gáspár, – továbbá József fiával Mihálylyal, – I. György, fiával Józseffel, – II. György és fiai Imre s György, – továbbá I. András fiaival Jánossal és Mihálylyal, és végre II. András fiával Andrással.

1803-ban Szadecsnén már negyven családtag iratott össze; Halácson pedig Antal fiával László-val.

1815-ben Szádeczky Zsigmond (tán atyja) nevére kapott nemesi bizonyítványt,

I. A trencséni ág.

Szédechny Kardos Péter (III) fia
Balázs, 1565 Balázs, Thurzó Ferenc lietavai várának várnagya;

Balázs ága 1762. kihalt s Batthyány Lajos nádor 1762. új adományt kapott ágának vagyonára; 1590–1600. Balázs, trencséni szolgabiró;

Zsigmond ága: az 1571. uj adománylevélben említett Szédechny Kardos Péter fia Zsigmondról származik.:
Mihály(I)
György(I)
János(I)
Miklós (1636)
Mihály(II); és
György(IV) (1762), akinek neje Paczolay Éva - gr. Szapáry intézője; Ennek fia
Antal (szül. 1766. Vágbeszterce ), neje felsődriethomai Petkó (Petykó) Johanna; 1809. az utolsó nemesi felkelésnél vezérkari főhadnagy; fiai:
1. László (szül. 1796. nov. 8., † 1859.), ügyvéd, törvényszéki elnök (Trencsén.). Neje 1. (esk. 1823.) Dussek Franciska, 2. (esk. 1835.) beckói Névedy Alojzia; Germekei:
A) Janka, férje Ujfalussy Pál;
B) Lajos (szül. 1823. nov. 16., † 1884. okt. 23. Nagybicse), kir. ügyész, a br. Popper család nagybicsei uradalmának jószágigazgatója. Felesége (esk. 1861. jun. 18. Nagybicse) Keblusek Franciska. Gyermekei:
a) László (sz. 1863. nov. 5. Nagybicse, † 1923. jun. 27. Tiszatardos), urad. intéző. Felesége (esk. 1888.) vajai Vay Teréz. Gyermekei:
aa) Mariska (sz. 1890. jan. 6.), férje Sólyom Sándor (Borsodgeszt);
bb) Teréz (sz. 1891. márc. 23.), férje Szádeczky-kardoss Zoltán, rendőrkapitány;
cc) Margit (szül. 1895. jan. 25.), férje ifj. Steindl Viktor;
b) Mária, férje id. Steindl Viktor;
c) Miklós (sz. 1865. ápr. 23. Nagybicse), m. kir. erdőfőtanácsos (Görgényszentimre), jelenleg nyug. Budapesten. Felesége Kardos Erzsébet;
2. Ádám (szül. 1799. dec. 23. Egresd ); felesége: Éder Johanna .

Szadeczki Ádám és Éder Johanna felmenőit az alábbi tábla tartalmazza:

Kép


Szadeczki Ádám és Éder Johanna leszármazottait az alábbi tábla tartalmazza:

Kép


2. Ádám (szül. 1799. dec. 23. Egresd ); felesége: Éder Johanna .
a) Károly
b) Júlia (szül.: február 04, 1841, (valószínű: Acsa - Fejér megye) férje Horváth Ferenc, gyermekei
o Horváth Jolán, férje Badics Ferenc
o Horváth Julia
o Horváth Mária
o Horváth Margit
c) Mária
3. Elek (szül. 1804. jul. 17., † 1861. szept. 24. Halács). Felesége Hodossy Julia (szül. 1817. Livina, † 1899. Terncsén). Gyermekei:
A) Gyula, felesége Berchlovich Mária (Nagybicse). Gyermekei:
a) Gizella (sz. 1863. febr. 22. Várna), férje (esk. 1891. jun. 27. Nagybicse) Rakovszky János;
b) Irén.; –
c) Mária; –
d) Lujza;
B) Pál (szül. 1846. febr. 22. Halács, † 1923. ápr. 13. Nagycserna), felesége (esk. 1878. aug. 31. Nagygradna) Donáth Auguszta (sz. 1856. szept. 9. Melsic, † 1924. Nagycserna). Gyermekei:
a) Sándor (sz. 1879. jun. 2. Baán), v. kir. járásbiró. Felesége fancsali Joób Stefánia (szü. 1881. febr. 1. Liptószentmiklós); Fia:
Szabolcs (sz. 1909. nov. 4. Szeged);
b) Dezső (sz. 1881. máj. 19. Baán), vitéz, m. kir. honvédezredes (Debrecen). Felesége özv. báró Horváthyné, Szentkirályi Margit;
c) Boldizsár (sz. 1883. jan. 17. Felsőnostic), Trencsén város t. főügyésze, ügyvéd (Budapest). 1910–1919. , azóta budapesti ügyvéd;
Felesége, 1. (esk. 1908. ápr. 28.) felsőlieszkói Lieszkovszky Irma (sz. 1886. dec. 27., † 1911. febr. 17. Wien), 2. tejfalusi Csóka Ilona. Gyermekei:
aa) László (sz. 1910. jun. 2. Trencsén);
bb) György (sz. 1917. jul. 11.);
cc) Gábor (sz. 1918. okt. 29.);
d) Agatha (sz. 1886. jan. 27. Baán);
e) István (sz. 1889. aug. 17. Trencsén) főhadnagy;
f) Mártha (sz. 1891.jul. 22. u. o.);
g) Etelka (sz. 1893. szept. 17. u. o.), férje Oggolder Dezső;
h) Auguszta (sz. 1897. szept.7. u. o.);
C) Adél († 1846.);
4. Károly (szül. 1817., † . – – ), urad. gazdatiszt (Csejte), felesége Günther Anna. Gyermekei:
A) Mihály (sz. …), az 1880–90-es években postatiszt Budapesten. Felesége Krantz Mária. Gyermekei:
a) Margit, férje dr. Vizdos Géza; –
b) Sarolta, férje dr. Oseczki Béla; –
c) Hilda;
B) Béla (sz. 1844. aug. 30. Csejte), felesége Pfeffermann Alojzia. Gyermekei:
a) Aladár (sz. 1875. márc. 22.);
b) József-Árpád (sz. 1877. márc. 9.);


1837-ben a nemesi összeirás Szádecsnén már 78 családtagot talált, ezek közűl mint kiköltözöttek említetnek Ádám Atsa azaz Acsa falu-ba Fejér megyébe; János Bács megyébe, Antal-Gyöngyösre, ki

Károly Nyitra megyébe szakadtak. – Ugyan csak 1837-ben Felső Lieszkón lakott János, Halácson Elek.

Szádeczky János a XVIII. század közepén Nógrád megyébe telepedett, hol Trencsin megyétől 1755. sept. 15-én kelt nemesi bizonyítványát Nógrád megyében 1760. maj. 10-én kihirdetteté. Tán ennek leánya vagy unokája volt Szádeczky Krisztina Podhorszky Gáspárnak hitvese.
Mihály 1805-ben Vág-ujhelyi kath. segédlelkész volt.

Szádeczky-Kardoss (szádecsnei és kardosfalvai) család

Ebben az időben már több ágazatra szakadt a család. Ezek közül a család trencséni és kolozsvári ágának tagjai 1913. szept. 30. nemesség- és címermegerősítő és újító királyi oklevelet kaptak arról, hogy »régi magyar nemességük és szádlecsnei előnevük épségben tartása mellett a Szádeczky-Kardoss kettős családnevet, a családi cimerüket a bemutatott alakban és a szádecsnei és kardosfalvai kettős előnevet használhassák.«

Vallása: a trencséni ágé róm. kath., az abauji ágé ref.


II. A nyitrai ág. – Ez az ág is Zsigmond törzséből sarjadzik le. Őse
Sz. János, Trencsénm. törvényszékének táblabirája, akinek egyik fia,
János Szádecskén maradt; a másik, György a Nyitram.-i Vecsére elszármazván, nemességét Trencsénm.-nek 1768. kiadott bizonyítványával igazolja; Fia József nemességét 1792. szept. 13. hirdetteti ki Nyitram.-ben; Másik fia:
Ferenc, 1816–19. Nyitram. esküdtje. Felesége Bussányi Teréz; Fia:
Ferenc (szül. 1817. ápr. 28. Vecse), felesége Buóczi Julia (Vecse); Fia László (sz. 1842. nov. 21. Vecse), ügyvéd. Felesége Merkáder N.; Fia Géza (Keszthely), felesége Hertelendy Irma;

III: Az Abauj-kolozsvári-budapesti ág.

Mihály ágazata:
Ennek az ágazatnak őse az 1571. uj adománylevélben említett
Miklós fia
Mihály; akinek fia
György Trencsénm. táblabirája (1591–1609); unokája
Mihály (1622), dédunokája pedig
Miklós (1659); Ennek fia
Márton a bujdosó kurucmozgalmak idején kiköltözött Sárosm.-be, ahol Komlóskeresztesen telepedett meg († 1706.); Fiai közül
András részt vett a Rákóczi szabadságharcban, majd visszatért Trencsénbe;
Ádám és
János sárosi birtokaikat eladván, Abaujm.-ben (Csécs) telepedtek le.

János (1735), felesége Fodor N.; Fia
András (1756). Fulókércsen lakott. Felesége Némethi Zsuzsánna volt. Nemességét Trencsénm. 1784. igazolta; Fiai:
János, felesége Molnár Kata; és
András; – János fulókércsi lakos Abaujm.-től 1801. nov. 19. nemesi bizonyítványt kapott
János,
József,
László és
Pál fiai belefoglalásával. Innen kezdve a család ekképen sarjadzott le napjainkig:
János (sz. 1767. nov. 13. Fulókércs, † 1831. szept. 8.), felesége, 1. Beke Erzsébet, 2. (esk. 1815. okt. 14.) Károlyi Mária; Fiai:
1. Sámuel (sz. 1824. aug. 1. Fulókércs, † 1894. dec. 9. Pusztafalu), felesége ivanóczi Kanócz Jeanette (sz. 1839. Gálszécs, † 1914. márc. 27. Kolozsvár), ref. lelkész volt Pusztafaluban (Abaujm.). Gyermekei:
A) Ilona (sz. 1858. Pusztafalu), férje Kőrössy Dancs József (Vily, Zemplénm.);
B) Lajos (sz. 1859. ápr. 5. Pusztafalu), kolozsvári, majd szegedi egyetemi tanár, v. nemzetgyülési képviselő, történetiró, a Magy. Tud. Akadémia r. tagja, stb. Neje (esk. 1884. aug. 2.) farkaslaki Hints Mária (Marosvásárhely). Gyermekei:
a) Lajos (sz. 1886. ápr. 8. Marosvásárhely), kir. ügyész (Bp.), felesége (esk. 1926. jun.) Fromm Ilona;
b) Mária (sz. 1888. aug. 17. Pusztafalu, † 1912. ápr. 18. Bp.). Férje Hagymássy Dénes, ügyvéd (Bp.);
c) István (sz. 1889. aug. 20. Marosvásárhely, † 1918. dec. 7. Kolozsvár), tüzérhadnagy;
d) Margit (sz. 1894. nov. 3. Kolozsvár), férje 1. dömsödi Hajós Iván († 1918. dec. 9.), huszárfőhadnagy, 2. Bánhegyi István, m. kir. vasúti és hajózási felügyelő (esk. 1927. márc. 5.);
C) Gyula (sz. 1860. dec. 30. Pusztafalu), v. kolozsvári egy. tanár. Felesége (esk. 1891. nov. 14.) Molnár Jolán (Bp.). Gyermekei:
a) Jolán (sz. 1893. márc. 15. Bp.), férje váradi Búza László szegedi egyetemi tanár (esk. 1913. ápr. 18. Kolozsvár);
b) Gyula (szül. 1895. ápr. 18. Bp.), bankigazgató (Kolozsvár), felesége (esk. 1926. aug.) Csiszár Márta; Fiuk:
György (szül. 1927. máj. Kolozsvár);
c) Marianne (sz. 1897. szept. 7. Kolozsvár), férje (esk. 1926.) Kerner Antal főmérnök (Szeged);
d) Tibor (sz. 1898. dec. 18. u. o.), műegyetemi adjunktus Bp.;
e) Elemér (sz. 1903. szept. 10. u. o.), bánya- és erdészeti főiskolai tanársegéd (Sopron);
D) Sámuel (sz. 1864. Pusztafalu, † 1884. Bp.);
E) Berta (sz. 1865. u. o.), férje Kőrössy-Dancs József († 1928. ápr. Berzék.);
F) Béla (sz. 1871. Pusztafalu), egyetemi könyvtárőr (Szeged), felesége (esk. 1916. okt. 22. Kolozsvár), Hamza Ella. Gyermekei:
a) Samu (sz. 1918. jan. 21. Kolozsvár);
b) Géza (sz. 1920. nov. 24. Pozsony);
c) Béla (sz. 1922. aug. 24. Szeged);
G) László (sz. 1873. jul. 21. u. o.), MÁV. főfelügyelő. Felesége (esk. 1901. jún. 24.) szentmiklósi és óvári Pongrácz Mária. Gyermekei:
a) László (sz. 1902. Andrásfalva, Liptóm.), felesége Gallass Mária;
b) Jenő (sz. 1904. u. o., † 1920. jul. 17.);
c) Zoltán (sz. 1878., † 1926. febr. 3. Bp.), budapesti rendőrkapitány. Neje (esk. 1912. nov. 16. Boconád) Szádeczky Teréz;
2. Dániel, volt geleji földbirt. († Kassa), felesége Pazár Zsuzsánna (1841–1886.). Gyermekei:
A) Dániel, felesége Zsarnay Ilona.; –
B) Sándor; –
C) Károly; –
D) Juliska; –
E) Piroska;

Vö. NI. X/451–2.; Siebm. 612.; Csoma 524–5. (gen.); Simon 74.; Dudás 149.; részben Szádeczky-Kardos Lajos egy. tanár közlése.

Érintett települések ismertetése

Szádecsne.

Terra Saddexna. (1339: Dl. 10,917.) Villa Sadasna. (1351: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. 1. 6.) Zadechne. (1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134.) Sadechne. (Családnévben, 1481: Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. I. 153.) Sadéczne. (Családnévben, 1 185: Dl. 19,019., Podmaniczky-oklvt. I. 187.) Zadochne. (Családnévben 1492: Dl. 19,923., Podmaniczky-oklvt. I. 241.) Sadeczna. (1495: Dl. 20,272.) Zadeczna. (Családnévben, 1510: Dl. 21,993., Podmaniczky-oklvt. I. 579.) Sadoczna. (1512: Turóci kvt. Prot. vet. f. 20.) Zadeczna. (Családnévben, 1517: Dl. 23,004., 1525: Dl. 24,068.) – – 1339-ben a besztercei vár tartozéka, későbbi birtoklására nincsenek adataink, valószínű azonban, hogy azok a családok, mint a Szadeczky, Kardos és Mannos, melyek innen nevezték magukat, bírták a falu-t. – Szádecsne, Sádečné, Vágbesztercétől (Povázka Bystrica) dny.-ra.HALÁCS
Halács. Halacs. (Családévben, 1407: Múz. T. a. XII. 25., 1415: Dl. 10,365.) Presbiteri de Halacz. (1467: Dl. 16,426 Podmaniczky-oklvt. I. 65.) Holach. (Családnévben, 1469: Nyitrai kpt. 490.) Halacz. (Családnévben, 1470: Dl. 17,106., Podmaniczky-oklevéltár. I. 95.) Halach. (Családnévben, 1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) Halacz. (Családnévben, 1477: Dl. 17,982.) Halach. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Halacz. (Családnévben, 1482: Nyitrai kpt. N. 11.) Halach. (Családnévben, 1482: Múz. T. a., 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 2., 118–1: Múz. T. a.) Halacz. (Családnévben, 1486: Nyitrai kpt. N. 695.) Halach. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. N. 687.) Poss. Halacz. (1488: U. o. N. 68.) Poss. Halach. (1488: U. o.) Halach. (Családnévben, 1494: Dl. 20,215., 1495: Dl. 20,321., Podmaniczky-oklvt. I. 267., 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9., 1498: Dl. 24,997., Nyitrai-kpt. C. 844., 1199: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. I. 339.) Foss. Halach. (1499: Garamszentbenedeki-kvt. F. 20. N. 23., 1500: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 21.) Halacz. (Családnévben, 1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 377.) Halach. (Családnévben, 1503: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklevéltár. I. 397., 1504: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 412., Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 417., 422.) Halacz. (Családnévben, 1504: Podmaniczky-oklvt. I. 419.) Halacz. (Családnévben, 1507: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 45.) Poss. Halach. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) Halacz. (Családnévben, 1508: Dl. 21,792., Podmaniczky-oklvt. I. 543.) Poss. Halach. (1510: Nyitrai káptalan. CCC. 3.) Halach. (Családnévben, 1514: Nyitrai kpt. D. 676., 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 30. N. 31., F. 94. N. 34., 1519: Nyitrai kpt. N. 46., 1520: Lev. Közl. 1937. 235.) Halacz. (Családnévben, 1520: Szulyovszky-lvt., Motesiczky-lvt., Nyitrai kpt. N. 994.) Halach. (Családnévben, 1520: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 174., 1521: Akadémia kézirattára, Lev. Közl. 1937. 236.) Halacz. (Családnévben, 1522: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 26. F. 1. N. 66.) Halach. (Családnévben, 1522: Motesiczky-levéltár, 1525: Nyitrai kpt. C. 843., Garamszentbenedeki kvt. Capsa F. F. 4. N. 24.) Foss. Halach. (1523: Lev. Közl. 1937. 238.) – Birtokosai a Halácsy-, Kishelvényi- és Kakasfalvy-családok voltak. – 1467-ben István és Szaniszló ottani papokat említik. – Halács, Haláčovce, Bántól ny(d).-ra.

Egresd. Villa Egrest. Egrestő vagy Egröstő, Egresd (ma Egrestő),

(1234: Fejér: CD. III. 2. 402., Századok, 1906. 626.) Terra Egresd. (1276: HO. VI. 214.) Villa Egerud. (1323 O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Egrusd. (Családnévben, 1351: Szulyovszky-lvt.) Egrysd. (Családnévben, 1351: U. o.) Poss. Egresd. (1368: U. o.) Predium Egresd. (1374: U. o.) Poss. Egeresd. (1385: Múz. T. a.) Poss. Egresd. (1391. II. 15: Múz. T. a.) Egresd. (Családnévben, 1393: Ocskay-lvt., 1396: Szulyovszky-lvt., Motesiczky-lvt., 1497: Dl. 8424., 8425., 9140., Motesiczky-lvt.) Poss. Egresd. (1398 Múz. T. a.) Hegresd. (Családnévben, 1404: Brogyáni-lvt.) Hresdowicz. (Családnévben, 1405: U. o.) Egrezd. (Családnévben, 1406: Ocskay-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1407: Múz. T. a., 1409: Ocskay-levéltár.) Poss. Egresd. (1411: Múz. T. a.) Egresd. (Családnévben, 1411: Szulyovszky-lvt., 1412: Ocskay-lvt., Szulyovszky-lvt., 1413 Mednyánszky-lvt., 141(?): Szulyovszky-lvt., 1417: U. o., 1423: U. o., 1424: U. o., 1436: U. o., 1439: Dl. 13,297., 1455: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 5.a., 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528., 1466: Ocskay-levéltár, Podmaniczky-oklvt. I. 65., 1467: Dl. 16,426.) Poss. Egresth. (1472: Motesiczky-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. N. 31., 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Hzczdowcz. (Családnévben, 1494: Szulyovszky-lvt.) Egresth. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9., Podmaniczky-oklvt. I. 271.) Egresdh. (Családnévben, 1498: Nyitrai kpt. C. 844.) Egrezd. (Családnévben, 1499: Podmaniczky-oklvt. I. 339.) Grezd. (Családnévben, 1499: Dl. 20,886.) Hresowcz. (Családnévben, 1499: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 23.) Egrezd. (Családnévben, 1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 377.) Egresd. (Családnévben, 1502: Nyitrai kpt. B. 17., 1504: Szulyovszky-lvt., 1506: U. o.) Agresd. (Családnévben, 1506: Szulyovszky-lvt., 1507: U. o.) Egresd. (Családnévben, 1507: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 45:, 1510: Nyitrai kpt. CCC. 3.) Agresd. (Családnévben, 1510: Szulyovszky-lvt., 1511: U. o.) Egresd. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34., 1518: U. o. F. 30. N. 30.) Agresth. (Családnévben, 1519: Szulyovszky-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 964., 1520: Szulyovszky-lvt.) Agresth. (Családnévben, 1520: Szulyovszky-levéltár.) Egresd. (Családnévben, 1520: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 174., 1522: U. o. F. 1. N. 30., 1524: U. o. Capsa F. F. 4. N. 24., 1525: Nyitrai kpt. C. 843. Garamszentbenedeki kvt. F. 38. N. 24,. F. 4. N. 18–19.) – Birtokosai az Egresdy-, Enyiczkey- és Hlubokei-családok. – 1398-ban Egresdfwld nevű határrészt említenek. – Ma Egresd-puszta, Kishelvény határában, Bán közelében, tőle ny.-ra.

(Egresd=Agresdv)

A Bán-(Bánovce nad Bebravou) tól nyugatra fekvő Egresd Trencsén most A. Nyitra vm. tót falu Velk'é Chlievan filial. 81 kath. 12 evang. 20 zsidó lak. és két régi kastétylyal. F. u. Motesiczky. Ut. p. Ny. Zsámbokrét.

Anyakönyvek:
Velk'é Chlievan rk. 1750-1895


A család czímere: a paizs kék udvarában arany koronán könyöklő kar, kivont kardot tartva; fölötte jobbról félhold, balról aranycsillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan kar könyököl, kivont kard hegyén levágott törökfejet tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Kép


Kapcsolódó családok:
Badics (alistáli-és-szentkirályszabadjai), Bernáld, Eder, Elleburg, Fiala, Haypál, Kilényi (kilényi), Knébel, Kricsfalussy (darvai és kricsfalvai), Leopold, Morvay, Nagy, Toldi (nagyselmeci), Ottlik, Párducz, Posta, Pozsgay, Preyszler, Horváth (puchói), Szadeczky (szádesnyei), Wohlfart, Zeky,


Kutató: sas@banktech.hu
sas
Site Admin
 
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2007 jan. 10, 10:19 pm szer.

Re: Szadeczky (szádesnyei) család

HozzászólásSzerző: sue26 » 2013 máj. 28, 2:38 pm kedd

Good day. I took your article about family Szádeczky. My ancestors are the sons and daughters Carol Szádeczky son Antal Szádeczky. Carolus was a trustee Erdody. He was a nobleman of Leopold and worked in Čachtice and Ludanice. He died in 1856 in Ludanice. I found a record in your article and I have a question if you do not know anything more about my ancestor Carolus Szádeczky and his wife Anna Gunther.Anna Günther was born in Nagy Ripnany Dec. 20, 1819th Carol had a wedding in May. 30, 1840 in Nagy Ripnany. Thank you for your response. :-) Zuzana

dobrý deň. Zaujal ma váš článok o rodine Szádeczky. Moji predkovia sú synovia a dcéry Carola Szádeczky syna Antal Szádeczky. Carolus bol správca majetku Erdody. Bol šľachtic z Leopoldova a pracoval v Čachtice a Ludanice. Zomrel v roku 1856 v Ludanice. Našla som záznam vo vašom článku a mám otázku či neviete niečo viac o mojom predkovi Carolus Szádeczky a jeho žene Anna Gunther.Anna Günther sa narodila v Nagy Ripnany Dec. 20, 1819. Svadbu mala s Carolom Mar. 30, 1840 v Nagy Ripnany. Ďakujem za odpoveď. :-) Zuzana
sue26
User
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2013 máj. 25, 4:15 pm szomb.


Vissza: CSALÁDNÉV FÓRUM -FAMILY NAME FORUM

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég

cron