A devecser CHORON család

Ebben a FÓRUM-ban lehetőséget nyújtunk arra, hogy Ön egy keresett-kutatott család családnevét - mint új TÉMÁ-t - felhelyezze az oldalunkra. A FÓRUM alá felhelyezett TÉMÁ-k - NEW TOPIC (azaz családnevek) rendeltetése az, hogy a szintén e családot kutató érintett személyek egymást informálhassák, segíthessék kutatásaikban. Eredményes kutatást kívánok!

********************************************IN ENGLISH:

This is the FORUM where you can enter your family-history tasks, your questions, and the results concerning a given family. Always enter the family name as a new theme, clicking NEW TOPIC ikon. Every family name needs a new NEW TOPIC entry.

Moderátor: Moderátorok

A devecser CHORON család

HozzászólásSzerző: sas » 2007 feb. 03, 6:10 pm szomb.

Kedves Kutatótárs,

családi kötődéseim miatt sok anyagot gyüjtöttem a devecseri Choron családról, melyet szívesen megosztok azzal aki szintén e régletünt, nagynevű családdal kapcsolatosan kutat.

Choron János, aki Sopron megye főispánja és Sopron város kapitánya volt, jelentős vagyonát leányaira hagyta, vele a Choron család férfiágon kihalt. A végrendeletete lenyűgözött, érdekessége miatt az alábbiakban közlöm.


KépCsoron János végrendelete
1584. november 7., Kabold

Jelzet: Magyar Országos Levéltár, Illésházy család levéltára (P 1341) lad. 18, fasc. 2. No 7.


Mi, Kisasszonyfalvi Istvánffy Miklós Magyarország nádori tisztségének helytartója és a szentséges fejedelem úrnak, II. Rudolf úrnak, Isten kegyelméből mindig felséges választott római császárnak, Németország, Magyarország, Csehország stb. királyának, Ausztria főhercegének, Burgundia hercegének stb. tanácsosa emlékezetül adjuk jelen oklevelünk tartalmával tudomására hozván mindenkinek, akit illet, hogy személyesen jelenlétünk elé járult ítélőmesterünk, vitézlő Csernelházi Csernel Tamás mester és hűségesen jelentést tett az alábbi módon:
Mikor Szent Imre herceg legutóbb elmúlt ünnepét követő szombaton kiment Devecseri Csoron János mester, Sopron megye főispánja és Sopron város kapitánya várába, mely a Sopron megyei Kaboldon, német nevén Kabosdorf-on épült és jelenleg Ausztriához tartozik, akkor néhai vitézlő Devecseri Csoron András fia János úr, akit nemzetes Csákfalvi Margit úrnő hozott világra, ámbár testileg betegen és erőtlenül, szellemileg azonban teljesen egészségesen és épen személyesen ítélőmesterünk elé állván önként és szabadon az alábbiakat vallotta és jelentette be.
Mivel elrendeltetett, hogy minden embernek egyszer meg kell halni, de a halál órájánál semmi sem bizonytalanabb, ezért Csoron János úr mérlegelvén és lelkében megfontolván azon tényt, hogy két leánya van, tudnillik Margit, aki néhai nagyságos Nádasdi Kristóf úr özvegye és Anna, aki a nagyságos Gyarmati Balassa István úr felesége, akik mindketten első feleségétől, nemzetes és nagyságos Swethkowth-I (Svetkovics) Máriától születtek, van továbbá néhány arra érdemes testvére és rokona, akikről nem akar megfelejtkezni és ebből a világból végrendelkezés nélkül eltávozni, sőt ellenkezőleg háznépéről időben akar gondoskodni, ezért önként és szabad akaratából az alábbi végrendelkezést, mint végső intézkedést hozta mindazon várairól, javairól, birtokjogairól, melyeket akár szülei hagytak örökül rá, akár saját maga szerzett, továbbá arany és ezüst ékszereiről, drágaköveiről, szőlőiről, marháiról és más állatairól, valamint mindazon ingó vagyonáról, melyet a jóságos és hatalmas Isten neki adott.

Mindenekelőtt emlékezetébe idézte, hogy az elmúlt években a szüleitől neki hagyott hagyatékból, eleget téve szülei végrendeletének kielégítette édestestvéreit: nemzetes Dorottya asszonyt, néhai vitézlő Rátóti Gyulaffy János özvegyét; nemzetes Anna asszonyt, néhai vitézlő idősebb Gersei Pethő Gáspár özvegyét és nemzetes Fraxia asszonyt, néhai vitézlő Gersei Pethő Benedek özvegyét, továbbá néhai Zsófiát, Gersei Pethő Péter egykori feleségét és Csoron Katalint, néhai Vásonkői Horváth Jeromos feleségét, az ő nővéreit és ezért a fentiekből a jövőben nem támadhat vita és nem keletkezhet jogilag megalapozott per Csoron János úr testvérei és leányai: Csoron Margit és Csoron Anna asszonyok között. A fentírt dolgairól és ingó vagyonáról, továbbá birtokairól - akár maga szerezte vagy kapta azokat, akár szüleitől maradtak rá- az alábbi végrendeletet és hagyatéki leltárt készítette, hogy az mindörökre megmaradjon.

Mihelyt Csoron Jánosnak a halál osztályrészül jut, a fentírt Kabold egész vára, melyet német nyelven Kabosdorfnak neveznek, és amelyet Csoron János vitézségével saját maga szerzett, ezenkívül a Vas megyei Kőszeg egész vára, mely jelenleg Ausztriához tartozik, és amely édesanyjuk jogán egyébként is Csoron Margit és Csoron Anna asszonyokat illeti, melyet azonban Csoron János úr saját, nem kevés pénzén szerzett vissza, egyszersmind a Veszprém megyében fekvő Ugod, Devecser és Somlyó nevezetű egész várak mindazon várossal, faluval, birtokkal, prédiummal és birtokrésszel, minden vagyonnal és birtokjoggal, mely jog szerint és régóta Kabold, Kőszeg, Ugod, Devecser és Somlyó várakhoz tartozik és kell tartoznia, és a Somlyó várához tartozó Jánosháza birtokban lévő erődítménnyel, melyet Csoron János saját költségén újból felépített, továbbá a Veszprém megyében fekvő Nagygyimóti teljes birtokával, melyet egykor Csoron András pénzért vásárolt meg néhai vitézlő Passuti Gyulaffy Istvántól, és a szintén Veszprém megyében fekvő Ganna teljes birtokkal, melyet az említett néhai Csoron András zálog címén a béli apáttól vásárolt meg, ezenkívül Csoron János a Zala megyében fekvő Arács birtok szőlőhegyén található valamennyi atyai és anyai szőlőjével, amely körülbelül száztizenkét holdat tesz ki, továbbá Magyarország határain belül fekvő minden javaival és birtokjogaival együtt, akár örökjogon vásárolta, akár zálogjogon szerezte azokat, végül pedig valamennyi arany és ezüst tárgyát, marháit és más állatait, borait, mindenfajta terményeit és más - bármilyen néven nevezett majorságait, azonkívül szőnyegeit, párnáit, tálait, tányérait, edényeit és minden más háztartási felszerelését, mely Csoron János halála idején a tulajdonában lesz, végrendeletében kedves leányaira, Csoron Margit és Csoron Anna asszonyokra hagyta.
Csoron János úr - előadta továbbá, hogy készpénzben - beleszámítva azokat az adósságait is, melyeknek visszafizetési határidői előre ki vannak jelölve- hatvannégyezer magyar forint van tulajdonában. Ebből ítélőmesterünk Csernel Tamás mester és testvére: vitézlő Csernel Pál részére kétezer magyar forintot, továbbá vitézlő Megyeri Imre és felesége: nemzetes Viczay Magdolna asszony részére ötszáz magyar forintot hagyott végrendeletében. A fennmaradó egész pénzösszeget, azzal az ötezerkétszáz magyar forinttal együtt, amelynek fejében Sopron város kapitányságát zálog címén Csoron János úr a kezében tartja, és amelyet a visszaváltáskor vagy a kapitányság más kezére adásakor az erről kiadott oklevél értelmében kötelesek lesznek letenni, ugyancsak Csoron Margit és Csoron Anna asszonyokra, valamennyi örökösükre és mindkét nembeli utódukra hagyta végrendeletében. Amennyiben előfordulna, hogy Csoron János úr élete folyamán a fentírt pénzösszegért vagy ingóságai fejében, melyet most leányaira hagyott ¬valamely birtokjogot vásárolna vagy szerezne, mindezen vagyon halála után Csoron Margit és Csoron Anna asszonyokat, valamennyi örökösüket és mindkét nembeli utódukat illesse. Továbbá néhai nemes Arácsi Mihály négy gyermekére, mint rokonaira hagyott száz magyar forintot, melyet Csoron Margit és Csoron Anna asszonyoknak kell kifizetniük hiánytalanul a hagyatékból. Továbbá a Vas megyében fekvő Nagyköcsk birtokban lévő birtokrészét, melyet a Fodor és a Károly család négyszáz magyar forintért zálogosított el Csoron János úrnak és amelyet ezen zálog címén a visszaváltásig birtokol, vitézlő Dömölky Péternek hagyta azzal a feltétellel, hogy a visszaváltást követően a négyszáz magyar forintot Dömölky Péter maga veheti fel és tarthatja meg. Szervitorának, Gecsényi Tamásnak örökül hagyott négy ökröt, két fejős tehenet, méneséből egy lovat és huszonöt magyar forintot, melyet szintén Csoron Margit és Csoron Anna asszonyoknak kell kifizetniük a hagyatékból. Csoron János úr meghagyta azt is, hogy szervitorai részére, ha halálakor valamelyiküknek adós maradna, szolgálataik figyelembevételével állítsanak össze egy igazságos elszámolást, majd Csoron Margit és Csoron Anna asszonyok elégítsék ki őket. Számításba véve és kifejezetten kinyilvánítva azt, hogy amennyiben leányainak Csoron Margit és Csoron Ama asszonyoknak gyermekek, azaz örökösök és utódok híján mindkét nemben magvuk szakadna (amitől Isten tartsa távol őket), akkor Csoron János úr valamennyi fentírt vára, ingatlana és birtoka, melyet Csoron János úr a fentírt módon Csoron Margit és Csoron Anna asszonyoknak, örököseiknek és utódaiknak hagyott örökül, Csoron János úr már említett nővéreire: Gyulaffy János özvegyére, Dorottyára; Pethő Gáspár özvegyére, Annára; Pető Benedek özvegyére, Fraxia asszonyra, továbbá unokaöccseire: néhai Csoron Katalin asszony, aki Horváth Jeromos felesége és szintén az ő nővére volt, örököseire és mindkét nembeli leszármazottaira szálljon és jusson egyszerűen és ezen ténynél fogva.

Elrendelte továbbá, hogy leányainak gyámjai és védelmezői, valamint jelen végrendelet végrehajtói az alábbiak legyenek: Radéczy István, Isten és az Apostoli Szék kegyelméből az egri egyházmegye püspöke, császár és király urunk tanácsosa és magyarországi helytartója, Draskovics György kalocsai érsek és a győri püspökség adminisztrátora, császár és király urunk főkancellárja és tanácsosa, továbbá tekintetes és nagyságos Nádasdi Ferenc úr, Fogarasföld és Vas vármegye örökös főispánja, és vitézlő Hosszutóti György úr, őfelsége magyar kamarájának tanácsosa, valamint Csernel Tamás ítélőmesterünk. Kérte őket, hogy az ő halálát követően leányainak minden védelmet, segítséget és pártfogást adjanak meg és a jelen végrendeletet - annak minden pontjában- méltóztassanak és szíveskedjenek végrehajtani és betartatni.
Csoron János úr ezen végrendeletéről és hagyatéki leltáráról fentmondott ítélőmesterünk szavahihető jelentése alapján kiadattuk jelen levelünket, melyet az ítélőmesterünknél őrzött bírói pecsétünkkel erősítettünk meg.

Kelt Kabold várában, az Úr ezerötszáznyolcvannegyedik esztendejében, Szent Imre herceg ünnepét követő legközelebbi szombaton.

Előttem, Csernel Tamás, Magyarország a nádori helytartó hivatalának ítélőmestere előtt.
Én Szegedy Pál, Vas vármegye alispánja összeolvastam, egybevetettem és javítottam.


VS megjegyzése:

Akit a Choron család története érdelek bővebben, annak ajánlom a

Varga Szabolcs:
Egy Mohács után felemelkedett nemesi család karrierjének kezdetei 1526-1541 között (A devecseri Choronok) című munkáját. (2002. 58-65. Annona-Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Kerényi Károly Szakkollégium)
sas
Site Admin
 
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2007 jan. 10, 10:19 pm szer.

Vissza: CSALÁDNÉV FÓRUM -FAMILY NAME FORUM

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron