Tiszavárkony, Tisza Várkony, Várkony

Ebben a FÓRUM-ban lehetőséget nyújtunk arra, hogy kutatóink egy-egy már rég eltünt településre, helységre vonatkozóan a többi kutató segítségét kérje. A keresett települést, mint új TÉMÁ-t (NEW TOPIC)kell felvenni ebbe a FÓRUM-ba, megjelölvén azokat a kérdéseket, melyre választ várunk.

***************************************************IN ENGLISH:
Enter your questions here, opening a new theme under this FORUM, clicking the NEW TOPIC ikon, if you are not able to locate a town, or village, or any other place in the territory of the Greater-Hungary.

Tiszavárkony, Tisza Várkony, Várkony

HozzászólásSzerző: Balogh Imre » 2008 dec. 29, 2:58 pm hétf.

Tisztelt Kutató Társaim!

A családnevet egy egy anyakönyvön belül hol (gh) hol(g) vel írták, 1800 környékétől mindenki gh-val használja.
Kutatásaim során Eljutottam 1789. január 14.-én született Balog(h) Pál felmenőmig aki Kunszentmiklósra költözött és ott Váczi Juliannát vette feleségül.
Balogh Pál szülei Balogh Pál és Torma Juliánna Tiszavárkonyi lakosok de itt már születési évet nem tudok mondani. Református vallású volt a család.
Sajnos Tiszavárkonyi (Tószeg, Jászkarajenő) lelkészi hivatalban nincs abból a korból anyakönyv mert a világháborúban megsemmisült az egész. :(
Ha valakinek az alább könyvekből adatbázisokból kiemelt infók alapján van ötlete a további kutatásokhoz, vagy -az általam elképzelt -Bars megyéből idetelepült nemes Balogh család és Balogh Pál összekapcsolására van javaslata akkor azt szívesen veszem.

Előre is köszönöm a segítséget és az infókat!
ui.: Galánthai Balog László és Balogh Demeter címeres levelei megvan nekem, ha valaki infót szeretne róla akkor segítek.

Íme a szakirodalom idézett részei:

Családfakutatásom Összegzése:

OROSZ ERNŐ
HEVES- ÉS A VOLT KÜLSŐ-SZOLNOK
EGYESÜLT VÁRMEGYÉK
NEMES CSALÁDJAI
1906

Balogh. A Béky család jobbágya volt, 1676. évben szabaditotta fel Béky Mátyás. Balogh Demeter, neje Tóth Anna, fiai Menyhért és Boldizsár, testvérei Béla, Mihály, Pál, Péter, Gáspár, Imre, István, Mátyás, András, Ambrus, János, Gergely, Márton, másik János, másik Mihály, másik Mátyás I. Lipót királytól 1678. év jul. 7-én csakhamar armalist nyernek, mely 1678. ki is hirdettetett. (1678. év 88. sz. 349. jkl. 1744. év pp. 275. sz.) 1699. évben Pál recski és derecskei, Mihály halmaji és fügedi, Ambrus, Pál, Albert, Menyhért, Mihály, István bocsi birtokosok. 1724. évben a nemesi vizsgáló bizottság előtt feltünik még Sándor s fia Mihály, 1765. évben pedig Gergely, Mátyás, Máté, Menyhért és Mihály Besenyőteleken szerepelnek. (1765. év 69. sz. 72. jkl.)
A megyei levéltárban levő armalis-másolat alapján a czímer: kék pajzsban, zöld mezőn földmüvelő, kaszával a vállán; sisakdisz: buzakéve; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.

Balogh. 1718. évi szept. 2. Balog András és János, Andrásné Benus Erzsébet s fiai János és Mihály, továbbá Jánosné Fegyverneki Zsuzsi, a Motyovay és Molnár családokkal együtt czímerlevelet nyernek, melyet Barsmegye hirdetett ki. A czímerszerző id. és ifj. János várkonyi lakosok, Barsmegyétől nyert bizonyitványukat kihirdettetik 1749. évben. (1749. év 90. sz. 413. jkl.)
Czímer: kék pajzsban zöld mezőn, követ tartó daru; sisakdisz: kiterjesztett szárnyu galamb, zöld olajággal szájában; takarók: ezüst-vörös, arany-kék. (K. K. XXXII. 110.)


Balogh [1] András, Béla, Demeter.
- Farkas, Gergely György.
- Imre, Menyhért, Mihály (4).
- Pál (2), Sándor*.
- Menyhért, Egerbocs.
[1] A Baloghok Egerben, Egerbocson, Tiszafüreden és Tiszavárkonyban laktak.


JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
VÁRMEGYE
MULTJA ÉS JELENE
SZERKESZTETTE
VITÉZ SZOLNOKI
SCHEFTSIK GYÖRGY DR.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE
F_LEVÉLTÁROSA
FELEL_S KIADÓ ÉS KIADÓTULAJDONOS: KALOTAI LÁSZLÓ
Pécs, 1935
Nyomtatták: Dunántúl R. T. és Taizs József (irodalmi rész)
Kultúra-nyomda (fényképek)
A címerrajzokat Vigh Endre, a névvel nem jegyzett fényképfelvételeket Tabák Lajos, a kliséket a M. kir.
állami térképészet, a színes m>mellékleteket Gál Jen? k?nyvnyomdai m>intézete készítette.

A Jászkunság eladása.

1690-ben Heves-Küls?-Szolnok vármegye földjére is kiterjesztették a
fegyverjogot. 1693-ban felhívták a földesurakat, hogy 6 hónap alatt igazolják
jogcím>ket és fizessék le a váltság-összeget, különben birtokuk a kincstár kezébe
kerül.
A vármegye feliratok és küldöttségek útján tiltakozott az ellen, hogy földjét
fegyverjog alapján szerzett területnek tekintsék. Semmit sem használt a tiltakozás,
mert az 1703. év elején kiadott királyi rendelet 12.000 rhénes forint váltság-összeget
vetett ki a kett?s vármegye birtokos nemeseire. A birtokosság kölcsönpénzzel rótta le
a váltságösszeget. (Egy sessióra 5 forint 70 dénár esett.) Az 1693. évi birtok- és
jövedelem-összeírásból megállapítható, hogy kik voltak a hódoltság utáni korszakban
vármegyénk birtokosai: Rákóczi Ferenc fejedelem (Kisköre, Roff, Varsány); gróf
Erd?dy György (Roff, Bala); gróf Forgách Simon (Földvár és Kengyel); báró Haller
Samu (Fegyvernek, Gyenda); gróf Aspremont Ferd. Gobert (Roff); Glöksberg ezredes
(Tiszasz?l?s. K?telek); Pocska Leó (Farmos); az Entzinger-család (Fegyvernek, Körü);
Pentz János (Alattyán, Jen?); a Földvári-család (Sárszög, Jen?, Cibakháza, Szentimre,
Kéthalom); a Repeczky-család (Fegyvernek. Gyanda Körü); Balogh István (Tószeg):
669 M. T. VI.
670 M. T. VI.
671 M. T. VI.
672 M. T. VI.
673 M. T. VI.
Komjáthy Ábrahám (Tiszasz?l?s); Tassy Ferencz (Szentimre, Szolnok); Pap Samu
(Abád, Tomaj); Gácsó János (Kürt); Török Ferencz (Kisköre, Bura); Igo András (B?);
Szücs János (Taksony); Desan István (Roff és Bura); Kállay Miklós (Varsány, Túr);
Szunyogh Gábor (Bala); a Speckhardt-család (Farmos); Crondt kapitány (Alattyán).
Szolnok, Tiszasas, Kürt. Tiszaszeg és Szentmiklós a fiskus kezén voltak; egyes
községekben az egyházaknak is volt birtokuk.674
674 Szederkényi: i. m. IV.


Legénységi vitézek: (ezt én írtam ide: 1926 körül)
Ábrahám László áll. rend?r, v. t. ?rm., Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingyenes 14 kh.
Ádám Sándor dohányárus, v. f?fegyverm., Kunhegyes.
Agócs István áll. rend?r, v. t. ?rm., Cegléd.
Badari János fm., v. ?rv., Jászberény.
Bagi Mátyás fm., v. thtts., Tiszaföldvár, vt.: Tiszaföldvár, ingyenes 26 kh. 1183
ı-öl, vár.: Mátyás Gy?z?.
Bak István fm., v. szkv., Dévaványa, vt.: Dévaványa, megvált. 15 kh.
Bak Pál fm., v. tiz., Jászkisér, vt.: Pusztakürt, ingy. 6 kh. 1368 ı-öl,
vagyonváltságos 5 kh., vár.: Mihály.
Bálint András ny. tanító,.100% rokk., v. t. ?rm., Szolnok., vár.: András.
Balogh János fm., v. tiz., Rákóczifalva, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 10 kh.
Balogh Mihály K. fm., v. tiz., Szolnok.

Bán Gergely városi hajdu, v. közv., Mez?túr, vár.: Lajos.
Bane Imre közs. irnok, v. t>zm., Törökszentmiklós.
Barabás Sándor közs. hajdu, v. ?rm., Törökszentmiklós, vár.: Béla.
Baráth Mihály máv altiszt, v. közv., Karcag, vár.: Mihály.


Scheftsik György jász nagykun szolnok vármegye multja jelene 2

Balogh János, vitéz, gazdálkodó * 1891. Rákóczifalva. Atyja mellett gazdálkodott. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, román, olasz fronton, 2-szer sebesült, I. és II. o. ez. vit. érem, háb., mozg. eml. érem, K. cs. k. tulajd. 10 hold vitézi és 2 hold saját földjén gazdálkodik. A Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Bartos Julianna, fia: János.

Tiszavárkony
Az egyezséget Tiszavárkonyban 1769-ben a helység bírája, Szitás András, Csurik Gergely földbíró mint tanácsbeliek kötötték meg a földesúr képviselőjével. Jóváhagyására 1770. június 7-én került sor.
Ez a szerződés tehát a Mária Terézia úrbéri rendeletével azonos időben született és annak a végrehajtási folyamatába illik bele. Elkészültek a helyi felmérések, majd megkötötték a szerződéseket. Tiszavárkonyba is megérkeztek a tájékozódást segítő kérdések, amelyekre 1770 június 6-án Nagy Mihály főbíró, Csurik Gergely törvénybíró és Szegedy István nótárius (jegyző) aláírásával a válasz is megszületett. Ebből megtudhatjuk, hogy urbáriuma korábban nem volt a községnek, csak kontraktusa a földesurasággal, amely tartalmazza a „robotát” (kötelező ingyen munkát) és a „datiakat” (baromfi, tojás stb.).
A várkonyiaknak előnyös, hogy a földjük két szántás után, trágyázás nélkül jó termést ad gabonából, és a földesúrnak szárazmalma van, ahol őrölni engedi a lakosokat. Hátrány, hogy kevés legelő és kaszáló van a határban. Sem gyékényt, sem nádat nem tudnak vágni.
A várkonyiak háromnyomásos gazdálkodást folytatnak, hiszen minden telkes gazdának a határban három darabban van a földje. Holdanként hatvan pozsonyi mérő gabonát vetnek. Az egész helyes gazda kaszálóján hat szekér széna terem.
A kézi és az igás szolgálat részleteit is tartalmazza a contractus. Megtudjuk: kilenced és tized dézsmát, mióta a helységben laknak, fizetnek. A településen puszta házhely nincs. Tiszavárkony jobbágyai szabad menetelűeknek vallják magukat.
A tiszavárkonyi urbárium szerint egy egész jobbágy házhelyhez – harmadosztályúnak minősül a föld – harminc hold szántó (minden holdra két pozsonyi mérő számolva) és tizenkét hold kaszáló tartozik, melyet egyszer kaszálnak. A jobbágyok haszonvételei közül a szabad bormérés számukra Szent Mihály-naptól Szent Györgyig van engedélyezve.
A robotról helyben így rendelkeznek: „Két marhával maga szekerével szántáskor mindazon által négy marhával maga boronájával s ekéjével Uraságnak dolgozni tartozzék, hogy ha pedig valamely Jobbágy mégis marhának fogyatkozása miatt meg irt mód szerint a szántást meg nem tehetné, az ollyatin Jobbágy mással öszve fogván egy napi szántást két napi munkával végezzen. Mind azon által ezen terhes munkát minden szántáshoz tsak egyszer tartozzék megtenni. Ha pedig négy marha mellé egy személy elegendő nem volna, akkoron az Jobbágy egyet ugyan olyast a mely minden munkára alkalmatos legyen, másikat pedig tsak marha hajtásra valót tartozzék adni. Ezen két személy mindazon által különös kézi munkára ne fordíttathassék.” Kaszáláskor, aratáskor vagy szüretkor a földesúr duplán igénybe veheti a jobbágyok munkáját. Mivel kevés erdő van, ezért faizás helyett a nádalást engedélyezik a várkonyiaknak. Minden egész házhelyes negyven kéve nádat arathat.
Az urbárium felsorolja Várkony jobbágyait. Egész telkesek: Illés Pál, Sipos János, Antal Pál, Szitás András, Oroszi József, BALOGh István, Illés Mihály, Majoros János – összesen nyolc család.Az eklézsia elöljáróinak nevét megőrizte egy 1833-as levél. E jeles férfiak: Nemes Sáróy Szabó József, Nemes Kulin Nagy Mihály, BALOG János, Vatai Mihály, N. Farkas László, N. Földi Sándor, Döndő András, Gyiko János, az eklézsia kurátora Nemes Sároy Szabó Gábor. A névsorból is látható, hogy a helybeli kisnemesek a hangadók a presbitériumban.A községi átalakulási folyamat követte az országos mintát. A falu életében hosszú távra kihatással volt az ősiség törvényének eltörlése, a jobbágyfelszabadítás. Nem véletlen, hogy Kossuth hívó szavára a tiszavárkonyiak is hadba szálltak 1848. július 21-én a haza védelmére. A III. zászlóaljba sorolták be azt a 43 várkonyi nemzetőrt, akiknek a nevét is ismerjük. Íme a névsor: BALOGh László, Baricza György, Baricza István, Benko Albert, Benko Jónás, Böszörményi Gyula, Böszörményi József, Böszörményi Pál, Csillag József, Csinger (Tzinger?) János, Döndő Mihály, Fazekas János, Fazekas Mihály, Fekete János, Fekete Mátyás, Fráter Lajos, Harmos Ferenc, Harsányi Gergely, Hubay Bertalan, Kiss György, Kiss Illés, Kiss János, Kiss Mihály, Kőmives Imre, Mészáros István, Papánek Lajos, Plathy József, Radits György, Radits Mihály, Ritz János, Sáji István, Sipos István, Sipos Károly, Szabó János, Szalay Mihály, Szodoray Elek, Telek János, Tóth János, Varga Ignác, Varga János, Varga Pál, Vona György, Zablatzky Gergely.
A nevekből ítélve Kossuth pártjára állt és a haza védelmére sietett a falu hadra fogható férfi lakossága, földbirtokosok éppúgy, mint telkes gazdák.
Kossuth őszi, alföldi toborzó útjának egyik fontos állomása volt Cegléd, majd következett Abony és Szolnok. Itt szeptember 27-én a városháza előtti téren mondott beszédet Kossuth Lajos, akit nagy tömeg hallgatott. Nemcsak a városiak, de a környékbeli falusiak, a tiszavárkonyiak is jelen voltak az eseményen.


1852-ben számba vették az özvegy Sárközyné volt úrbéres jobbágyait. Öreg BALOG János és Sipos Károly négynyolcad telket, Sipos István, Dalko Ferenc és Szalai Gergely kétnyolcad telket bírt, házas zsellérek voltak ekkor: BALOG István, Tornyos Istvánné, Csontos József, Tábori György, Harsányi Mihály, Szabó Imre, Pap Albert, Latzko Jósef, Szepesi Antalné, Szendi Mihály, Lukács István, Dalko András és Sárosi Mihály.Az 1930. évi földrajzinév-adás során a Tiszavárkonyi-szőlők külterületen megkülönböztették a Szőlők alját, a Kereszt-, az Iskola- és a Kantha-dűlőt….
A Téglás-dűlőben özvegy Gáborné, Budai Mátyás, Sipos István, Víg Mihály és BALOG János élt.


V. A Sárközy család osztálya 1832-ben
Juliánna (Sárközy úr hitvese) jobbágyai: nemes BALOG István, nemes Tornyos István, Sipos Károly, BALOGh János,
Sipos István, Szalai Gergely, Dalko Ferenc; zsellérei: Szepesi Antalné, Szendi Mihály, Tabori György, Harsanyi Mihály, Telek István, Pap Albert, Szoda István, Szabó Imre, Hajdu Josef, Farkas István, Lukáts István, Dalko András, Jepis káke.


11. Ingóság
A gazdasági szerszámokat, a szekereket, a szobákba található ingó vagyonnal s „butyorral” együtt ugyancsak egyenlően elosztották. Az ezüstöt és más „ékességet” (ékszereket) még előző évben, bizonyára az édesanyjuk halálakor azonnal elosztották.
(A bócsai Sárközy család irataiból – az Országos Levéltárban található anyag alapján)
VI. Tiszavárkonyi nemzetőrök
Név Év Foglalkozás, vagyoni helyzet Beosztás
(osztály) Egyéb
BALOGh László 35 földműves, 2/4 telkes gazda, szőlője van 1. július 21-én önként jelentkezett, fegyverrel
Baricza György 43 földműves, 2/4 telkes gazda, szőlője van 4.
Baricza István, ifj július 21-én önként jelentkezett, kaszával
Benko Albert 1.
Benkó Jónás 46 közbirtokos július 21-én önként jelentkezett, fegyverrel
Böszörményi Gyula 21 közbirtokos
Böszörményi József 36 közbirtokos 1. fegyverrel
Böszörményi Pál 33 közbirtokos 1. július 21-én önként jelentkezett, fegyverrel
Csillag József 2. július 21-én önként jelentkezett, fegyverrel
Csinger János 2. július 21-én önként jelentkezett, kaszával
Döndő Mihály 35 földműves, 2/4 telkes július 21-én gazda, szőlője van önként jelentkezett, fegyverrel
Fazekas János, ifj. 42 földműves, 3/4 telkes gazda július 21-én önként jelentkezett, kaszával
Fazekas Mihály 27 földműves, 2/4 telkes gazda 4.
Fekete János 22 földműves, 2/4 telkes gazda 2.
Fekete Mátyás, ifj. július 21-én önként jelentkezett, kaszával
Fráter Lajos 48 közbirtokos, nemes 1. július 21-én önként jelentkezett, fegyverrel
Harmos Ferenc 40 kovácsmester önkéntes
Harsányi Gergely 43 földműves, 2/4 telkes gazda tehetetlen
Hubay Bertalan 40 közbirtokos 2.
Kiss György 31 földműves, 2/4 telkes gazda, szőlője van 3. július 21-én önként jelentkezett
Kiss Illés július 21-én önként jelentkezett, kaszával
Kiss János, ifj 31 földműves, 2/4 telkes gazda 4.
Kiss Mihály 32 földműves, 3/8 telkes gazda 3.
Kőmives Imre 25 földműves, 2/4 telkes gazda, szőlője van július 21-én önként jelentkezett, kaszával
Mészáros István 40 földműves, 2/4 telkes gazda, szőlője van 3. július 21-én önként jelentkezett, kaszával
Papánek Lajos 42 lakó 1. július 21-én önként jelentkezett, fegyverrel
Plathy József, ifj. 24 közbirtokos
Radits György 34 nemes, földműves, 2/4 telkes gazda, szőlője van 3.
Radits Mihály 30 nemes, földműves 2/4 telkes gazda, szőlője van 3. Kaszával
Ritz János 53 földműves, 2/4 telkes gazda, 4. tehetetlen
Sáji István BALOG János fogadott fia 30 földműves, 3/8 telkes gazda 1. fegyverrel
Sipos István 25 gazda 3. önkéntes
Sipos Károly 73 földműves, 2/4 telkes gazda siket
Szabó János 21 nevelő 3. önkéntes
Szalai Mihály 20 földműves, 1 telkes gazda, szőlője van 2. kaszával
Szodoray Elek 33 közbirtokos 2.
Telek János 30 földműves, 2/4 telkes gazda, szőlője van 2. kaszával
Tóth János 33 földműves, 3/8 telkes gazda 4.
Varga Ignác 45 földműves, 3/8 telkes gazda 4.
Varga János kaszával
Varga Pál 31 földműves, 2/4 telkes gazda 4.
Vona György 3.
Zablatzky Gergely 30 földműves, 2/4 telkes gazda 4.

(Részlet az 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében című könyvből)


Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából
Pest-Pilis-Solt Vármegye
és kiegészítések

Abony
A' 3ik pontra. A' városnak történelmi és szobeli hagyományok szerint más elnevezése nem volt, csupán a' mostani Abony név íratott Ahánynak ; még régebben mint 100 év előtt Abannak, mit bizonyít a várasi levéltárba létező királyi védlevél, Vásári szabadalom levél, régi jegyzőkönyvek, IIilc Rákoczy Ferenz védlevele, Galanthay Balogh István telepítési felhívása (: melybe magát Aban, Toszeg, Paládits és Kécske földes urának nevezi:) Lampe a' reform. Egy házak elősorolásában szinten Abannak nevezi; szintén így említetik Hornyik Jánosnak Kecskemét várossa története czimű munkájához mellékelt okiratokban; ugy Ballá Gergely, Nagykőrösi krónikájában, ugy Szilágyi Sándor tudós társasági tagnak a' műhöz Kőrös váross á levéltárából napfényre hozott okleveleiben.1 — Ezek szerint bizonyos, hogy a' mult századokban még hivatalosan is használt Aban elnevezés bír legnagyobb érvényességgel. — E' név közéletben a' mai időben csupán a' reformata Egyháznak az Ur asztalához való selyem teritőjén, és szekrényen látható; az elnevezés ifiabb Enzsel Sándor, helynév magyarázó munkája szerint vizi várost jelentő törők eredeztetésnek véleményeztetik, — mely csupán azért kétséges, mivel e' vidéknek még a törők uralma alá jötte előtt az Aban nevezett előfordul, és pedig Jászainak okiratokon alapuló történeti munkájában, — azon oknál fogva is, hogy a' tőrők hodoltsági területen kívűl eső Poson vidékén is ily nemű helység előfordul; inkább hihető, hogy az Aban nevezett a' régibb korszakokban divatozó nemzetségi nevekből származott mint például Toxusrol, Taxsony, Kupáról Kopány, — Aban, Abáról az az a ' családrol degenere Aba. 2


Jászay Pál kisebb történelmi munkájában a' 14 ik századról említetik:
A' Galanthay Balogh családhoz Ányos ágon tartozó leszármazok; ugyan az Ányos családnak öröklési jogán birtokolvan Aban határát, és hozzá tartozandoit; bizonyos: hogy Aban a' Magyar Balázs adományos joszagáihoz tartozott volt; melyekben Kintsinek magfogyása után az Ányosok beházasodás utján, azok után pedig a' Balogok őrőkültek, a ' mit igazol a' család osztályos pere, 's a' hozzá mellékelt családi leszármazási tábla. 4
4. Abony 1450-ben puszta, 1472-ben Magyar Benignáé (7-1526), aki 1484-1492 között ment férjhez Kinizsi Pálhoz, van itt még a XV. században a Vezsenyi családnak és Magyar Balázsnak (? -1490) is birtoka; (Dercsényi I. 199.)


5ik pontra. Régi jegyző könyvek, és Egyházi jegyző könyvek tanuskodnak arról, hogy már a' 17ik században több mint 1000 lélek lakojának kell é lenni, kik tors lakosoknak tekinthetők, és alkalmasint az adományozott Magyar Balázs által telepítettek.
Mivel az 1690 és 1700 közt eső tiz esztendőben a' megyétől kibocsájtott currensek hozzá nem íntéztetnek, 's mivel 1709ik évben kelt telepitési felhívó levélben Balogh István Aban lakoit visszatérésre és békés építkezésre hívja fel; - ezen 10 évi időköz alatt, a' községnek kemény megprobáltatása, 's majd nem végpusztulása gyanítható. — Ezen telepítési felhívó levél következtében, mely három évi robot és dézsma elengedéssel kecsegteti az illetőket, Aban község lakossága Nográd, Füleld és Szecsényi járásbol, ugy Bars, Hont, és Nyitra megyékből költözködő lakossággal szaporodik (: az az hol a ' Galanthay Balogh csa ládhoz tartozo osztályosok jószágokkal bírtak:) annyira hogy 1730 táján az előbbi csak Rékashoz tartozo fiokegyházat képező Katholika Egyház, számra felűl mulván a' reformált vallás kővetőket, Katholika anya Egyházzá válék. 5
Balogh Imre
User
 
Hozzászólások: 7
Csatlakozott: 2008 dec. 28, 11:28 am vas.

Balogh úrnak tisztelettel

HozzászólásSzerző: stargate68 » 2009 márc. 17, 9:27 pm kedd

Tiszavárkony története megjelent a 100 magyar falu könyvesháza köteteként http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/1 ... /index.htm
itt megtalálod, ha ismered bocs.
H.G.
stargate68
User
 
Hozzászólások: 3
Csatlakozott: 2009 jan. 22, 11:31 am csüt.

100 Magyar falu

HozzászólásSzerző: Balogh Imre » 2009 máj. 19, 1:28 pm kedd

Kedves stargate68!

Köszönöm a javaslatot. Sajnos ezt a könyvet már ismerem. Ebből is szereztem információt, de sajnos kevés a további lépésekhez.

Üdv: Balogh Imre

ui.: Ha esetleg valakinek DVD-ROM -on megvan egy két nemesi összeírás, vagy hasonló adattár akkor felvenném vele a kapcsolatot...
Balogh Imre
User
 
Hozzászólások: 7
Csatlakozott: 2008 dec. 28, 11:28 am vas.


Vissza: HELYSÉGNÉV FÓRUM - LOCATION FORUM

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron